Nylon Magazine TV Issue Party

Edi Gathegi<br />
at the Nylon Magazine TV Issue Party. Skybar, West Hollywood, CA. 08-24-09<br />
Dave Edwards/DailyCeleb.com 818-249-4998